رهن مازاد وثایق غیرمنقول رهن مازاد وثایق غیرمنقول

اعلام موافقت با رهن مازاد وثابق بانک نزد بانک ها و موسسات اعتباری مجاز اعلام شده از سوی بانک مرکزی،همچنین سازمان های دولتی و یا موسسات و نهادهای غیردولتی و صندوق های بازنشستگی و شرکت های خصوصی که به نوعی با وزارت خانه ها و موسسات و نهادهای دولتی وابستگی دارند و ایضاً مراجع قضایی،برای مشتریان خوش حساب که هیچ گونه بدهی غیرجاری به بانک نداشته باشند امکان پذیر می باشد.لذا در صورتی که گرو دهنده وثایق غیرمنقول نزد بانک،تقاضای دریافت تسهیلات و یا خدمات از سایر بانک ها و یا نهادهای صدر الاشاره با رهن مازاد وثایق نزد بانک را داشته باشند،اجابت درخواست ایشان بلامانع خواهد بود.

 

توضیح:در تسهیلات مشارکت مدنی ساخت،اعلام موافقت با رهن مازاد وثیقه موضوع تسهیلات مشارکت امکان پذیر نمی باشد.

اعطای تسهیلات و ارایه خدمات توسط بانک مسکن با رهن مازاد وثایق نزد سایر بانک ها(و یا شعب بانک مسکن)پس از ارزیابی از وثیقه مورد معرفی در صورت ارزنده بودن وثیقه با اخذ موافقت از بانک(و یا شعبه) اولیه مرتهن اموال غیرمنقول امکان پذیر می باشد.

توضیح1:اعطای تسهیلات فروش اقساطی خرید مسکن و تسهیلات مشارکت مدنی ساخت،در صورتی که ملک موضوع تسهیلات در رهن(بانک مسکن و یا سایر بانک ها) باشد،امکان پذیر نخواهد بود.

توضیح2:اعلام موافقت با رهن مازاد در قراردادهایی که نسبت به وثیقه آن تقاضای صدور اجراییه گردیده،امکان پذیر نمی باشد.

 

تاریخ ویرایش1398/7/13- 9:42