سامانه اوراق گواهی حق تقدم سامانه اوراق گواهی حق تقدم

 

​در این سامانه دارندگان حساب سپرده سرمایه گذاری  ممتاز می توانند با ورود اطلاعات در این سامانه،  از تعداد اوراق متعلق به حساب خود مطلع شوند.

تاریخ ویرایش1398/11/2- 11:4