ساختار سازمانی ساختار سازمانی

هیئت مدیره مدیرعامل مشاوران اداره کل حسابرسی داخلی اداره کل مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم واحد تطبیق اداره کل بازرسی اداره کل مدیریت ریسک معاونت مالی و پشتیبانی معاونت فناوری اطلاعات وارتباطات معاونت طرح و برنامه معاونت اعتباری معاونت منابع انسانی معاونت امور شعب و بازاریابی معاونت حقوقی و وصول مطالبات اداره کل حسابداری اداره کل مالی بانکداری الکترونیک اداره کل نقدینگی و خزانه داری اداره کل مهندسی و املاک اداره کل کارپردازی اداره کل فناوری اطلاعات اداره کل بانکداری الکترونیک اداره کل آمار واطلاعات اداره کل سازمان و روش ها اداره کل بررسی های اقتصادی و توسعه محصول اداره کل برنامه ریزی و ارزیابی عملکرد اداره کل اعتبارات اداره کل نظارت و ارزیابی اداره کل امور بین الملل اداره کل آموزش اداره کل رفاه کارکنان اداره کل امور کارکنان مدیریت امور شعب تهران مدیریت های شعب مناطق شعبه مستقل مرکزی تهران مدیریت امورمنطقه شرق کشور مدیریت های شعب استان ها1 مدیریت امورمنطقه غرب کشور مدیریت های شعب استان ها2 اداره کل بازاریابی اداره کل حقوقی اداره کل پیگیری وصول مطالبات اداره کل حفاظت پرسنلی اداره کل حفاظت وامورایمنی اداره کل حفاظت فناوری اطلاعات و اسناد اداره کل حوزه مدیریت اداره کل روابط عمومی اداره کل گزینش مدیریت امور روابط عمومی و حوزه مدیریت مدیریت امور حراست
تاریخ ویرایش1400/7/27- 9:32