کارت هدیه سازمانی کارت هدیه سازمانی

کارت هدیه بانک مسکن
  • این کارت علاوه بر دارا بودن تمام ویژگی های کارت هدیه فعلی،امکان دریافت نقدی وجه و تغییر رمز اول و تخصیص رمز دوماز طریق دستگاه های خود پرداز بانک مسکن را نیز دارا می باشد.
  • این کارت صرفا جهت ارایه به سازمان ها و موسسات مزبور طراحی گردیده و امکان ارایه آن بصورت انفرادی نیز مقدور می باشد. 
  • نام موسسه دریافت کننده پس از اعلام مدیریت می بایست بر روی کارت درج و به مدیریت مربوطه ارسال گردد. 
  • این کارت به مبالغ حداکثر پنج میلیون ریال قابل فروش می باشد.
  • با توجه به این که امکان پرداخت نقدی توسط دستگاه های خود پرداز بانک مسکن جهت این نوع کارت ها فراهم می باشد لذا در صورت ضبط کارت توسط دستگاه های خودپرداز ضرورت دارد با توجه به عدم درج نام مشتری بر روی کارت ،شعب تحت پوشش ضمن اخذ تصویر شناسنامه کارت و اخذ تصویر شناسنامه یا کارت ملی و احراز هویت نسبت به تحویل کارت هدیه سازمانی به مشتری اقدام نمایند.

در زمان تحویل کارت به موسسات وسازمان ها ضرورت دارد تا آن مدیریت نسبت به نگهداری سوابق و سریال های مربوط به تحویل این دسته از کارت ها به موسسه درخواست کننده ونام شعبه فروشنده کارت اقدام نماید.

تاریخ ویرایش1398/9/26- 16:28