حوالجات حوالجات

حوالجات :

تعریف حواله : انجام دستورات کتبی مشتریان ، به منظور انتقال وجه از شعبه یک بانک به شعب دیگر همان بانک و یا بانک های دیگر در یک شهر یا بین دو شهر ، حواله نامیده می شود.

انواع حواله ها :
1- حواله ساتنا : نظامی الکترونیکی است که پردازش و تسویه تراکنشهای بین بانکی و دستور پرداختهای فوری را به صورت آنی و انفرادی انجام می دهد. در واقع دستور پرداخت درخواستی است که طی آن صادر کننده به صورت کتبی یا الکترونیکی از بانک می خواهد که وجه را از طریق بانک دیگر به حساب ذینفع انتقال دهد . متقاضیان ملزم به ارایه شماره شبا مبدا و مقصد می باشند . در سامانه ساتنا انتقال وجه بیش از 150 میلیون ریال و بدون اخذ کارمزد امکانپذیر می باشد .

2- حواله پایا : پایا با امکان پردازش یکجای تعداد پرشماری از دستور پرداخت های مشتریان شرکتی و سازمانی زمینه پرداخت وجوه به صورت گروهی بین بانکی را برای کاربردهایی از قبیل پرداخت حقوق و مستمری ، سود سهام شرکت ها و انواع پرداخت های انتقالی دسته جمعی فراهم می سازد . متقاضیان ملزم به ارایه شماره شبا مبدا و مقصد می باشد.در سامانه پایا انتقال وجه با هر مبلغی بدون اخذ کارمزد امکانپذیر می باشد.

3- حواله تلفنی : دستور پرداختی است که شعبه یک بانک عهده شعبه دیگر همان بانک بوسیله تلفن صادر می کند. حواله های تلفنی داخل شهری مشمول دریافت کارمزد و هزینه ارتباطات نمی گردند.

4- چک حواله : دستور پرداختی است که مستقیماً از جانب شعبه ای عهده شعبه مشخص دیگری بوسیله چک صادر و به خریدار آن تحویل می گردد.

تاریخ ویرایش1398/7/13- 7:34