سپرده قرض الحسنه پس انداز سپرده قرض الحسنه پس انداز

سپرده قرض الحسنه پس انداز

 

حساب قرض الحسنه پس انداز حسابی است که به آن سودی تعلق نمی گیرد و اشخاص به قصد خیر و کمک به افراد نیازمند ، اقدام به افتتاح آن می نمایند و مشتری هر زمان که به بانک مراجعه کند می تواند تمام و یا قسمتی از موجودی را برداشت نماید. برای افتتاح این نوع حساب مشتریان می توانند به هر یک از شعب این بانک مراجعه نمایند. از جمله مزایای این حساب شرکت در قرعه کشی می باشد. 

 

حداقل مبلغ واریزی و نحوه شرکت در قرعه کشی 

 • حداقل مبلغ لازم جهت افتتاح حساب 10.000 ریال و حداقل موجودی لازم جهت شرکت در قرعه کشی 500.000 ریال می باشد.
 • برای مبالغ 500.000 ریال و به بالا به صورت روزانه و به ازای هر 100.000 ریال در هر روز یک امتیاز در نظر گرفته می شود.
 • شرط اعطای جایزه ، مفتوح بودن حساب با حداقل مانده 500،000ریال در تاریخ قرعه کشی و داشتن حداقل مانده 500.000 ریال برای مدت 3 ماه متوالی یا 90 روز کامل می باشد.


شرایط‌ و ضوابط مربوط به افتتاح حساب:

هر شخصی که به سن 18 سال تمام رسیده و یا حکم رشد او از دادگاه صالحه صادر شده باشد می تواند به نام خود یا کسانیکه تحت ولایت و یا قیومیت او باشند ، افتتاح حساب نماید.

 

 • داشتن حداقل سن 12 سال تمام برای افتتاح حساب (دفترچه ای)
 • داشتن حداقل سن 15 سال تمام برای افتتاح حساب (مسکن کارت)
 • برای اطفال صغیر (کمتر از 18 سال سن) علاوه بر ولی و قیم و اقوام او ، هر شخص دیگری می تواند حساب قرض الحسنه پس انداز افتتاح نماید.

- بنام شخص افتتاح کننده و به نفع صغیر

- بنام صغیر و افتتاح کننده به عنوان شخص ثالث می باشد( در این حالت حق برداشت با ولی و یا قیم طفل خواهد بود)

 • برای افراد محجور ، غایب و مفقود الاثر توسط امین منصوب از طرف دادگاه، می توان حساب قرض الحسنه پس انداز افتتاح نمود
 • افتتاح حساب قرض الحسنه پس انداز به نفع افراد کبیر دارای اهلیت قانونی توسط اشخاص غیر از وکیل یا قایم مقام قانونی آنها امکان پذیر نمی باشد.
 • دو یا چند نفر به طور مشترک می توانند نزد بانک نسبت به افتتاح حساب اقدام نمایند.
 • انتقال حساب و یا اشتراک آن بنام احدی از صاحبان حساب و یا شخص ثالث امکانپذیر نیست.
 • افتتاح حساب برای اشخاص حقوقی توسط صاحبان امضای مجاز بلامانع است.

 


مدارک مورد نیاز جهت افتتاح حساب برای اشخاص حقیقی

 

 • ارایه اصل و کپی کارت ملی و شناسنامه صاحب حساب
 • ارایه اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی، امین، قیم یا ولی هنگام افتتاح حساب برای محجورین ، صغار ، غایبین و مفقودالاثر.
 • برگ تایید سمت قیم و امین که به وکالت افتتاح حساب می نمایند
 • در افتتاح حساب به وسیله وکیل ارایه اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی وکیل و اصل و کپی وکالتنامه ضروری می باشد.
 • ارایه عکس و داشتن مهر توسط افراد بی سواد.

 

مدارک مورد نیاز جهت افتتاح حساب برای اشخاص حقوقی

 • یک نسخه از تصویر مصدق اساسنامه شخص حقوقی و روزنامه رسمی کشور جمهوری اسلامی ایران که در آن آگهی آخرین تغییرات و اسامی صاحبان امضاهای مجاز چاپ شده باشد.
 • تاییدیه وزارت کار و امور اجتماعی یا سازمان مرکزی تعاون کشور بر حسب مورد در خصوص شرکت های تعاونی مسکن ( کارگری و غیر کارگری)
 • ارایه اصل وکپی کارت ملی و شناسنامه صاحبان امضای مجاز و ارایه مهر اشخاص حقوقی

 

شرایط‌ برداشت‌ از حساب 

 • اشخاصی که به سن 18 سال تمام رسیده باشند با ارایه اصل شناسنامه و کارت ملی 
 • هر شخص حقیقی کمتر از 18 سال که به حکم دادگاه اجازه تصرف در اموال خود را داشته باشد با ارایه حکم رشد و همچنین اصل شناسنامه و کارت ملی .
 • اگرحساب‌ بوسیله‌ مادر و بنام‌ فرزند صغیر او افتتاح‌ شده‌ باشد، حق‌ برداشت‌ تا رسیدن‌ سن‌ صغیر به ‌18 سال‌ تمام‌ فقط‌ با مادر است‌.
 • برداشت از حساب صغیر توسط قیم و امین منوط به ارایه اجازه دادگاه ( سرپرستی ) و همچنین ارایه اصل شناسنامه و کارت ملی قیم و امین می باشد 
 • ولی تا قبل از رسیدن سن صغیر به 18 سال تمام و یا تا زمان ارایه حکم رشد توسط صغیر ( قبل از 18 سال ) می تواند نسبت به برداشت از حساب با ارایه کارت ملی اقدام نماید.
 • برداشت از حساب اشخاص حقوقی فقط با صاحبان امضای مجاز و ارایه اصل شناسنامه و کارت ملی می باشد.
 • در حساب های مشترک نحوه ی برداشت با توجه به روشی که دارندگان حساب در هنگام افتتاح حساب معین کرده اند خواهد بود.
 • برداشت از حساب شخص حقیقی که به 12سال رسیده و بنام خود افتتاح حساب نموده است پس از رسیدن به 15 سال تمام می تواند از حساب خود برداشت نماید. لازم به ذکر است حق برداشت از حساب در فاصله زمانی مزبور( تا 15سال) حق برداشت با ولی یا قیم قانونی است.

 

 

شرایط وضوابط افتتاح حساب قرض الحسنه ویژه

 

ماده1-حساب قرض الحسنه ویژه به حسابی اطلاق می شود که ،بانک تحت این عنوان افتتاح و وجوه تودیع شده توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به این حساب را طبق نظر تودیع کننده وجوه وبراساس شرایطی که به موجب قرارداد عاملیت منعقده فی مابین تودیع کننده وبانک معین می شود وبصورت قرض الحسنه به اشخاص حقیقی وموسسات خیریه وعام المنفعه اعطا مینماید.

 

ماده2-حداقل مبلغ سپرده لازم برای افتتاح حساب قرض الحسنه ویژه 10،000،000ریال می باشد.

ماده3-حداقل مبلغ تسهیلات قرض الحسنه قابل اعطا به هر متقاضی از محل هر حساب قرض الحسنه ویژه 3،000،000 ریال و حداکثر 1،500،000،000 ریال و مدت بازپرداخت آن حداکثر 5 سال می باشد. 

ماده4-ازمبالغ تودیع شده به حسابهای قرض الحسنه ویژه همواره معادل مجموع قرض الحسنه های اعطاشده مسدود،ومازاد آن توسط تودیع کننده وجوه قابل برداشت بوده ونظیرسایر حسابهای قرض الحسنه پس انداز مشمول شرکت درقرعه کشی جوایز می باشد.

ماده5-دارنده حساب قرض الحسنه ویژه می تواند به موجب قراردادعاملیت،نوع و میزان وثایق موردنظر خود رامشخص واز بانک بخواهد که درقبال اعطای قرض الحسنه از این حساب وثایق مشخص شده را اخذ نماید درصورتیکه نوع ومیزان وثایق موردنظر تعیین نشده باشد،اخذ وثیقه توسط بانک تابع ضوابع دستورالعمل اجرایی قرض الحسنه اعطایی بانک ها خواهد بود.

ماده6-بانک می تواند به موجب قرارداد عاملیت پیگیری وصول اقساط قرض الحسنه های اعطایی و یادرصورت لزوم انجام اقدامات حقوقی مربوط را نیز به عهده بگیرد.لیکن درهرحال استرداد وجوه تودیع شده به حساب قرض الحسنه ویژه موکول به بازپرداخت قرض الحسنه های اعطاشده بود واز این بابت مسیولیتی متوجه بانک نخواهد بود.

ماده7-مبالغ وصولی توسط بانک بابت اقساط قرض الحسنه های اعطا شده طبق نظرتودیع کننده وجوه،مجدداًقابل مصرف می باشد.

ماده8-بابت خدماتی که بانک درمورد هریک ازحساب های قرض الحسنه ویژه انجام میدهد با توجه به نوع ومیزان این خدمات کارمزدی به بانک تعلق می گیرد که میزان بر اساس توافق بانک وتودیع کننده وجوه به موجب قرارداد عاملیت تعیین خواهد شد.

ماده 9-تودیع کننده وجوه می تواند به منظور تامین تمام یا قسمتی از کارمزد عاملیت بانک به شرح مذکور در ماده فوق،ازبانک بخواهد که علاوه براصل مبلغ قرض الحسنه اعطایی مبلغی به عنوان کارمزد از دریافت کنندگان قرض الحسنه وصول نماید که میزان آن نمی تواند از کارمزد مقرر از طرف شورای پول و اعتبار برای قرض الحسنه اعطایی بانک ها جهت رفع احتیاجات ضروری اشخاص حقیقی تجاوز نماید.

 

تاریخ ویرایش1399/12/20- 9:31

فرم فرم

1-12اختصاصی سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز عادی

اسناد
  نام
دریافت فایل (758k) (نمایش در پنجره‌ی جدید) تصوير کوچک