مسکن کارت گروهی مسکن کارت گروهی

مسکن کارت گروهی
با مسکن کارت گروهی این امکان برای شرکت ها و سازمان های مختلف فراهم می شود که برای کارکنان خود مسکن کارت گروهی دریافت نمایند.

امکانات مسکن کارت گروهی به این شرح می باشد:

 

  • امکان پرداخت حقوق کارکنان یک سازمان به صورت روزانه ،هفتگی یا ماهانه
  • امکان پرداخت هزینه های دوره ای به اعضای گروه ها
  • امکان تامین نقدینگی لحظه ای اعضای گروه ( به عنوان مثال : شارژ مبالغ تنخواه)
  • امکان دریافت مسکن کارت گروهی به تعداد حداکثر ۱۰۰ کارت
تاریخ ویرایش1398/9/26- 17:4