ثبت و پیگیری تراکنش های ناموفق ثبت و پیگیری تراکنش های ناموفق

 

ورود به سامانه ثبت و پیگیری تراکنش های ناموفق"در صورت مغایرت در عملیات بانکی (خرید، پرداخت قبض، انتقال وجه و برداشت) و عدم برگشت وجه به کارت/حساب شما طی 72 ساعت، در این بخش می توانید با ورود اطلاعات تراکنش خود کارشناسان بانک را از این مغایرت مطلع نمایید. درخواست شما در اسرع وقت توسط بانک بررسی شده و شما می توانید توسط همین سامانه (با استفاده از کد پیگیری که در زمان ثبت درخواست به شما اعلام می شود) از نتیجه بررسی تراکنش خود مطلع گردید."